ข้อมูลผู้ป่วย (Patient Data)

CL-SoftCover001_01-320px

เมื่อคลิกปุ่มคำสั่ง [เพิ่มผู้ป่วยใหม่] (Add a new patient) หรือ [แก้ไขผู้ป่วย] (Edit patient) แล้วจะปรากฎหน้าจอ [ประวัติผู้ป่วย] สำหรับป้อนหรือแก้ไขข้อมูลผู้ป่วยขึ้นดังรูปข้างล่าง

ClinicLite: Patient data

ClinicLite: Patient data

หากเป็นการป้อนข้อมูลผู้ป่วยคนใหม่ ในช่องข้อมูล (ฟิลด์) ทั้งหลาย จะยังไม่มีข้อมูลเลย ยกเว้นช่อง [รหัส] หรือ [ID] ซึ่งโปรแกรมจะกำหนดเลขผู้ป่วยมาให้ โดยเลขนี้โปรแกรมจะนับเรียงกันไปเรื่อยๆ ให้โดยอัตโนมัต เพื่อป้องกันการซ้ำซ้อนของเลขผู้ป่วย

ข้อมูลประวัติผู้ป่วย (Patient’s data)

1. ข้อมูลทั่วไป (General)

เป็นข้อมูลที่ใช้อยู่บ่อยๆ (หมายเลข 1) ดังต่อไปนี้

 • รหัส (Id): รหัสผู้ป่วย โปรแกรมจะนับเลขประวัติผู้ป่วยให้อัตโนมัติ
 • เลขอ้างอิง (Reference number): ใช้บันทึกข้อมูลอื่นๆ ที่จำเป็นของผู้ป่วย แล้วแต่ผู้ใช้ต้องการ เช่น เลขบัตร เป็นต้น
 • คำนำหน้า (Prefix): คำนำหน้าชื่อ ผู้ใช้จะป้อนใหม่ หรือจะเลือกจากรายการที่ผู้ใช้เคยป้อนมาแล้วในอดีตก็ได้ เพื่อความถูกต้องและรวดเร็วในการป้อนข้อมูล
 • ชื่อ (Fist name): ชื่อผู้ป่วย
 • นามสกุล (Last name): นามสกุลผู้ป่วย
 • เพศ (Sex): เพศผู้ป่วย (ชาย, หญิง, ไม่ทราบเพศ)
 • อายุ (Age): โปรแกรมคำนวณอายุปัจจุบันของผู้ป่วยให้ โดยใช้วันเกิดผู้ป่วยที่บันทึกไว้ เลขอายุเป็นทศนิยม เช่น 12.5 ปี หมายความว่าอายุ 12 ปี 6 เดือน (ไม่ใช่ 12 ปี 5 เดือน)
 • พบแพทย์ครั้งล่าสุด (Last visit): วันที่ผู้ป่วยมาพบแพทย์ครั้งสุดท้าย โดยโปรแกรมจะดึงข้อมูลจากรายการพบแพทย์มาแสดง

2. ภาพผู้ป่วย (Image)

แสดงอยู่มุมซ้ายบนของหน้าจอ (หมายเลข 2) ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนแปลงภาพได้ โดยคลิกที่ปุ่มรูปภาพเล็กๆ ที่ด้านข้าง ซึ่งจะปรากฎหน้าจอ [ปรับเปลี่ยนภาพ] ให้ผู้ใช้โหลดภาพจากไฟล์ หรือจับภาพจากกล้องก็ได้ ดังภาพข้างล่าง

ClinicLite: Patient data >> Update Image

ClinicLite: Patient data >> Update Image

จากภาพ หากต้องการโหลดภาพจากไฟล์ให้คลิกที่ปุ่ม [โหลดภาพจากไฟล์] หรือ [Load from file]

แต่หากต้องการจับภาพจากกล้อง ให้ทำตามขั้นตอนดังนี้

 1. คลิกที่ปุ่ม [เปิดกล้อง] หรือ [Open camera] แล้วรอสักครู่เพื่อรอกล้องทำงาน เมื่อกล้องทำงานเสร็จแล้ว ข้อความบนปุ่มจะเปลี่ยนเป็น [จับภาพจากกล้อง] หรือ [Capture image from the camera]
 2. คลิกที่ปุ่มเดิม  [จับภาพจากกล้อง] หรือ [Capture image from the camera] เพื่อจับภาพที่ปรากฎบนกล้อง
 3. หากคลิกที่ปุ่มเดิมอีกครั้งจะเป็นการเริ่มจับภาพใหม่อีกครั้ง
ClinicLite: Patient data >> Update Image, Capture Image

ClinicLite: Patient data >> Update Image, Capture Image

เมื่อจับภาพได้ตามต้องการแล้ว คลิกที่ปุ่ม [ตกลง] หรือ [OK] เพื่อบันทึกภาพที่ได้ลงในข้อมูลของผู้ป่วย ภาพที่ได้เมื่อสักครู่จะปรากฎในข้อมูลผู้ป่วยดังรูปข้างล่าง

ClinicLite: Patient data >> After updating image

ClinicLite: Patient data >> After updating image

3. ข้อมูลส่วนตัว (Personal)

ข้อมูลส่วนตัว และข้อมูลอื่นๆ ที่เหลือจะอยู่บริเวณ หมายเลข 3 ของภาพด้านบน

 • วันเกิด (Birth date): วันเกิดผู้ป่วย
 • สัญชาติ (Nation): สัญชาติผู้ป่วย ผู้ใช้สามารถป้อนข้อมูลใหม่เอง หรือเลือกจากรายการที่โปรแกรมรวบรวมข้อมูลจากที่ผู้ใช้เคยป้อน ก็ได้
 • เชื้อชาติ (Race): เชื้อชาติผู้ป่วย ผู้ใช้สามารถป้อนข้อมูลใหม่เอง หรือเลือกจากรายการที่โปรแกรมรวบรวมข้อมูลจากที่ผู้ใช้เคยป้อน ก็ได้
 • ศาสนา (Religion): ศาสนาที่ผู้ป่วยนับถือ ผู้ใช้สามารถป้อนข้อมูลใหม่เอง หรือเลือกจากรายการที่โปรแกรมรวบรวมข้อมูลจากที่ผู้ใช้เคยป้อน ก็ได้
 • อาชีพ (Career): อาชีพล่าสุดของผู้ป่วย  ผู้ใช้สามารถป้อนข้อมูลใหม่เอง หรือเลือกจากรายการที่โปรแกรมรวบรวมข้อมูลจากที่ผู้ใช้เคยป้อน ก็ได้

4. ที่อยู่ (Address)

ClinicLite: Patient data >> Address

ClinicLite: Patient data >> Address

 • ที่อยู่1, ที่อยู่2 (Address1, Address2): ที่อยู่ของผู้ป่วย
 • ประเทศ (Country): ประเทศที่อยู่หรือที่พำนักของผู้ป่วย หากเป็นการป้อนข้อมูลผู้ป่วยใหม่ โปรแกรมจะใช้ค่าเดียวกันกับที่อยู่ของคลินิก (กำหนดค่าในโปรแกรมได้) ซึ่งผู้ใช้สามารถแก้ไขได้ตามความเหมาะสม
 • รัฐ, จังหวัด (State): รัฐหรือจังหวัด ที่ผู้ป่วยอยู่หรือพำนัก หากเป็นการป้อนข้อมูลผู้ป่วยใหม่ โปรแกรมจะใช้ค่าเดียวกันกับที่อยู่ของคลินิก
 • เมือง (City): เมืองหรืออำเภอ ที่ผู้ป่วยอยู่หรือพำนัก หากเป็นการป้อนข้อมูลผู้ป่วยใหม่ โปรแกรมจะใช้ค่าเดียวกันกับที่อยู่ของคลินิก
 • รหัสไปรษณีย์ (Zip code): รหัสไปรษณีย์ ที่ผู้ป่วยอยู่หรือพำนัก หากเป็นการป้อนข้อมูลผู้ป่วยใหม่ โปรแกรมจะใช้ค่าเดียวกันกับที่อยู่ของคลินิก

5. ข้อมูลทางการแพทย์ (Medical)

ClinicLite: Patient data >> Medical Information

ClinicLite: Patient data >> Medical Information

 • เลือด ABO (Blood ABO): กรุ๊ปเลือด (A, B, O, AB)
 • เลือด Rh (Blood Rh): เลือด (Rh+, Rh-)
 • ยาที่แพ้ (Allergic drugs): รายชื่อยาที่ผู้ป่วยแพ้ ควรใส่ชื่อยา 1 ชื่อต่อ 1 บรรทัด

6. ภาพอื่นๆ (More pictures)

ClinicLite: Patient data >> Other images edit Delete caption

ClinicLite: Patient data >> Other images edit Delete caption

โปรแกรมให้เพิ่มภาพอื่นๆ ของผู้ป่วยได้ 4 ภาพ ตามแต่จะใช้เช่น ภาพด้านอื่นๆ ของผู้ป่วย หรือภาพแผล เป็นต้น โดยภาพที่เพิ่มจะมาจากไฟล์ภาพ (Image File) ที่มีอยู่แล้ว หรือจับภาพจากกล้อง (PC Camera) เลยก็ได้

7. รายการพบแพทย์ (Visits)

ClinicLite: Patient data >> Patient's Visits List

ClinicLite: Patient data >> Patient’s Visits List

แสดงรายการพบแพทย์ของผู้ป่วย โดยผู้ใช้สามารถเลือกมา ดู แก้ไข หรือลบได้

8. บันทึก (Note)

ClinicLite: Patient data >> Note edit Delete caption LikeUnlike

ClinicLite: Patient data >> Note edit Delete caption LikeUnlike

แสดงบันทึกอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วย