รายชื่อผู้ป่วย (Patients List)

CL-SoftCover001_01-320px

รายชื่อผู้ป่วย (Patient List) หรือ ประวัติผู้ป่วย (Patients History) เป็นหน้าจอที่แสดงรายชื่อผู้ป่วยทั้งหมดของคลินิก ผู้ใช้สามารถดูรายชื่อผู้ป่วย, ดูประวัติผู้ป่วย หรือค้นหาผู้ป่วย จากหน้าจอนี้ได้

การเปิดหน้าจอรายชื่อผู้ป่วย

เปิดได้จาก [หน้าจอหลัก] โดยคลิกที่ปุ่ม [ประวัติผู้ป่วย] ที่แถบเครื่องมือด้านบนของ [หน้าจอหลัก] ซึ่งจะปรากฎหน้าจอดังภาพ

ClinicLite: Patients

ClinicLite: Patients

1. แถบเครื่องมือ

ClinicLite: Patients toolbar

ClinicLite: Patients toolbar

(หมายเลข 1) แถบนี้ประกอบไปด้วยปุ่มคำสั่งต่างๆ ดังนี้

1.1. เพิ่มผู้ป่วยใหม่ (Add a new patient)

ใช้เพิ่มผู้ป่วยใหม่ เมื่อกดปุ่มนี้จะปรากฎหน้าจอ [ข้อมูลผู้ป่วย] ขึ้นเพื่อให้ใส่ข้อมูลผู้ป่วยต่อไป

1.2. แก้ไขผู้ป่วยที่เลือก (Edit the selected patient)

ใช้แก้ไขข้อมูลผู้ป่วยที่เลือกอยู่ในรายการด้านล่าง (หรือจะใช้เมาส์ Double click ที่รายการผู้ป่วยคนนั้นเลยก็ได้)

1.3. โหลดใหม่ (Refresh)

โหลดรายชื่อผู้ป่วยใหม่ ปกติไม่จำเป็นต้องใช้ปุ่มนี้

1.4. รายงาน (Report)

 • พิมพ์ทันที (Print Now): พิมพ์รายชื่อผู้ป่วยที่ปรากฎอยู่ในรายการ โดยจะพิมพ์รายการตามที่เห็นและตามที่ผู้ใช้จัดวางเช่น ลำดับคอลัมน์, ความกว้างของคอลัมน์, การเรียงลำดับข้อมูล (Sorting), การกรองข้อมูล (Filter)
 • นำข้อมูลออกลงไฟล์ข้อความ (Export to text file): นำรายชื่อผู้ป่วย พร้อมข้อมูลที่แสดงอยู่ บันทึกลงไฟล์ข้อความ (Text File) ซึ่งสามารถนำไปใช้ในโปรแกรมอื่นได้ เช่น MS-Excel, Open-Office, Notepad

1.5 Searching (การค้นหา)

 • ค้นหา (Find): ใส่ข้อความที่ต้องการค้นหา โดยจะค้นหาจากตัวอักษรแรกในคอลัมน์ที่เลือก
 • ใน (In): เลือกคอลัมน์ที่ต้องการค้นหา เช่น รหัสผู้ป่วย (Patient Id), เลขอ้างอิง (Reference No.), ชื่อ (First Name), นามสกุล (Last name), โทรศัพท์ (Phone)
 • เริ่มค้นหา (Find first): เริ่มค้นหาข้อมูล โดยเริ่มจากรายการแรกเสมอ หากพบข้อมูลที่ค้นหา โปรแกรมจะแสดงและเลือกรายการนั้นให้เห็น
 • ค้นหาต่อไป (Find next): ค้นหาข้อมูลต่อจากรายการที่เลือกอยู่ (หรือกดแป้นพิมพ์ F3 ก็ได้) ไปเรื่อยๆ กรณีที่อาจจะมีข้อมูลตรงกับที่กำลังค้นหาอยู่หลายรายการ

2. รายชื่อผู้ป่วย

(หมายเลข 2, 3, 4) รายชื่อผู้ป่วยนี้คลอบคลุมพื้นที่ เกือบทั้งหมดของหน้าจอ โดยประกอบไปด้วย

2.1 กลุ่มข้อมูล (Group Box)

แสดงเป็นแถบอยู่ด้านบนของรายชื่อผู้ป่วย (หมายเลข 2) ใช้เพื่อจับข้อมูลที่เหมือนๆ กันของแต่ละคอลัมน์ (Column) มารวมกันเป็นรายการต่อเนื่องกันตามกลุ่ม เช่น

 • เมื่อผู้ใช้ลากคอลัมน์ [เพศ]  หรือ  [Sex] มาวางไว้ที่แถบนี้ โปรแกรมจะจัดกลุ่มของผู้ป่วยตามเพศ โดยแบ่งเป็น เพศชาย, เพศหญิง และไม่ระบุเพศ ผลที่ได้คือ ผู้ใช้จะตรวจดูข้อมูลได้เป็นกลุ่มๆ ง่ายขึ้น

หมายเหตุ: ผู้ใช้สามารถสั่งให้จับกลุ่มข้อมูลหลายคอลัมน์พร้อมกันได้ และเมื่อต้องการยกเลิกการจับกลุ่มคอลัมน์ใด ก็ลากคอลัมน์นั้นกลับไปไว้ที่เดิม

2.2 รายชื่อผู้ป่วย (Patient List)

แสดงอยู่ตรงกลางจอ (หมายเลข 3) ผู้ใช้สามารถทำงานต่อไปนี้ได้

 • เลื่อนรายการเพื่อดูข้อมูลก่อนนี้ หรือรายการต่อไปได้
 • เรียงลำดับข้อมูล (Sort) โดยการคลิกที่หัวคอลัมน์ที่ต้องการ การคลิกแต่ละครั้งจะทำให้ การเรียงลำดับข้อมูลจะเปลี่ยนไปจาก เรียงมาก ไปน้อย, เรียงน้อย ไปมาก, ไม่เรียง
 • กรองข้อมูล (Filter) โดยการคลิกที่ปุ่มลูกศรลงที่ห้วของแต่ละคอลัมน์ โดยโปรแกรมจะแสดงรายการข้อมูลที่มีอยู่ในคอลัมน์นั้น เพื่อให้ผู้ใช้เลือกกรอง
 • หากต้องการกำหนดเงื่อนไขเอง ให้เลือก [Custom…]
 • หากต้องการยกเลิกการกรองที่คอลัมน์ใด ให้เลือก [All]

2.3 ท้ายคอลัมน์ (Footer)

แสดงอยู่ด้านล่างสุดของรายชื่อผู้ป่วย (หมายเลข 4) ปกติจะแสดงจำนวนข้อมูลที่แสดงในรายการ ซึ่งหากมีการกรองข้อมูลด้วย ก็จะแสดงเฉพาะจำนวนข้อมูลที่ได้จากการกรองเท่านั้น (จากตัวอย่างในภาพ จะเห็นว่ามีรายชื่อผู้ป่วยอยู่ 4x,xxx ราย)

3. การแสดงภาพผู้ป่วย พร้อมรายชื่อผู้ป่วย

ปกติโปรแกรมจะปิดการแสดงภาพผู้ป่วย ขณะดูรายชื่อผู้ป่วยไว้ แต่ผู้ใช้สามารถเปิดแสดงผลนี้ได้โดย

คลิกที่มุมด้านซ้ายบนของรายชื่อผู้ป่วย ซึ่งจะปรากฎรายชื่อหมวดข้อมูลมาให้เลือก ให้คลิกทำเครื่องหมายที่ [ภาพ] หรือ [Pic]

ClinicLite: Patients >> Set to show images

ClinicLite: Patients >> Set to show images

โปรแกรมจะแสดงรายชื่อผู้ป่วยพร้อมภาพให้เห็น

ClinicLite: Patients with images

ClinicLite: Patients with images