การตั้งค่ากล้อง (Camera Setting)

CL-SoftCover001_01-320px

ก่อนเริ่มใช้งานกล้องคอมพิวเตอร์ (PC Camera) เพื่อบันทึกภาพผู้ป่วยได้นั้น จะต้องมีการตั้งค่ากล้องเสียก่อน การตั้งค่ากล้องก็เพื่อจะบอกโปรแกรมให้รู้ว่าจะใช้กล้องตัวไหน และเลือกคุณสมบัติการบันทึกภาพอย่างไร

ClinicLite: Preferences >> Camera Setting

ClinicLite: Preferences >> Camera Setting

การตั้งค่า

จากภาพหน้าจอ [ตั้งค่ากล้อง] หรือ [Camera Setting] มีส่วนประกอบดังนี้

1. เลือกกล้อง (Choose camera)

แสดงโดย หมายเลข 1 โปรแกรมจะพยายามค้นหารายชื่อกล้องที่ติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ แล้วแสดงเป็นรายชื่อกล้องให้เลือก หากชื่อกล้องที่ใช้งานไม่ปรากฎในรายชื่อ แสดงว่าอาจมีการติดตั้งกล้องไม่สมบูรณ์ เช่น ไม่ได้ลงไดรเวอร์ของกล้องตัวนั้น หรือระบบไม่รู้จักกล้องตัวนั้น

2. รูปแบบ (Format)

แสดงโดย หมายเลข 2 เมื่อเลือกกล้องแล้ว โปรแกรมจะตรวจสอบรายชื่อรูปแบบภาพ (Image Format) ที่กล้องตัวนั้นสามารถถ่ายได้ แล้วแสดงในรายชื่อให้เลือก (แนะนำว่า W x H ไม่ควรเกิน 320 x 240 pixels)

คำเตือน (Warning): ปกติแล้วควรเลือกภาพขนาดที่ผู้ใช้ยอมรับและนำไปใช้งานได้ ไม่ควรเลือกเลือกขนาดภาพใหญ่เกินความจำเป็น เนื่องจากจะทำให้เปลืองเนื้อที่ในฐานข้อมูลมากขึ้นโดยไม่จำเป็น

3. ทดสอบ (Test)

เป็นปุ่มให้ทดสอบจับภาพจากกล้อง (ต้องเลือกกล้องและรูปภาพภาพมาแล้ว) โดยปุ่มนี้จะทำงานแบบเปิด-ปิด คือ

  • คลิกครั้งที่ 1 – เพื่อเปิดกล้อง โดยหน้าจอจะแสดงภาพเคลื่อนไหวที่กล้องจับภาพได้ในขณะนั้นที่ด้านบน (หมายเลข 4)
  • คลิกครั้งที่ 2 – เพื่อจับภาพจากกล้อง โดยจะแสดงภาพที่จับได้ (ภาพนิ่ง) ที่ด้านบน (หมายเลข 4)
ClinicLite: Preferences >> Camera Setting >> Test

ClinicLite: Preferences >> Camera Setting >> Test

4. ภาพจากกล้อง

แสดงอยู่ด้านบนของหน้าจอ เมื่อผู้ใช้กำหนดค่าต่างๆ และทำให้กล้องทำงานได้แล้ว ก็คลิกที่ปุ่ม [ตกลง] หรือ [OK] เพื่อบันทึกค่าที่ตั้งไว้ หลังจากนี้เมื่อมีการบันทึกภาพ โปรแกรมจะใช้ค่าที่ตั้งไว้นี้เสมอ