ใส่รหัสกุญแจ (Enter the Key)

CL-SoftCover001_01-320px

เมื่อได้รับอีเมล์แจ้งรหัสกุญแจ (Key) จากระบบแล้ว ให้นำรหัสกุญแจนั้นมาใส่ในโปรแกรม หากรหัสกุญแจถูกต้อง โปรแกรมจะทำงานได้ในการเปิดใช้งานครั้งต่อไป

เมื่อใส่รหัสกุญแจเสร็จ ให้ปิดโปรแกรม แล้วเปิดโปรแกรมอีกครั้ง

ขั้นตอนการใส่รหัสกุญแจ

1. ที่หน้าจอหลัก คลิกปุ่ม [กำหนดค่า] เพื่อเข้าสู่หน้าจอ [กำหนดค่า] ต่อไป

2. ที่หน้าจอ [กำหนดค่า] คลิกหน้า [ซอฟท์แวร์] หรือ [Software]

ClinicLite: Preferences >> Software

ClinicLite: Preferences >> Software

3. นำรหัสกุญแจที่ได้มาใส่ในช่อง [กุญแจ] หรือ [Key] เมื่อเสร็จให้ตรวจสอบความถูกต้องให้เรียบร้อย แล้วให้กดปุ่ม [OK]

4. ปิดโปรแกรม แล้วเปิดโปรแกรมใหม่อีกครั้ง หากรหัสกุญแจถูกต้อง โปรแกรมจะทำงานได้ตามปกติ โดยหน้าจอหลักจะมีรายการบันทึกการพบแพทย์ให้เห็น

แต่หากเปิดโปรแกรมใหม่แล้วยังเห็นข้อความ “ยังไม่ลงทะเบียน” เหมือนเดิม แสดงว่ารหัสกุญแจที่ใส่นั้นไม่ถูกต้อง ให้ตรวจสอบเลขซอฟท์แวร์ (Sn) และรหัสกุญแจ (Key) อีกครั้งว่าตรงกันหรือไม่