อ่านเลขซอฟท์แวร์ (Read Sn)

CL-SoftCover001_01-320px

ซอฟท์แวร์ที่ลงในเครื่องคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่อง จะได้เลขซอฟท์แวร์ หรือ Serial Number (Sn) ที่แตกต่างกัน โดยเลขซอฟท์แวร์นี้จะถูกแสดงไว้ในหน้าจอ [กำหนดค่า] เพื่อให้นำไปลงทะเบียนได้ตลอดเวลา

ขั้นตอนการอ่านเลขซอฟท์แวร์

  • เปิดหน้าจอ [กำหนดค่า] (หรือ Preferences) โดยคลิกที่ปุ่ม [กำหนดค่า] ที่แถบเครื่องมือด้านบนของหน้าจอหลัก
  • ที่หน้าจอ [กำหนดค่า] เลือกหน้า [ซอฟท์แวร์] (หรือ Software) โปรแกรมจะแสดงค่า Sn ให้เห็น
ClinicLite: Preferences >> Software

ClinicLite: Preferences >> Software

  • ผู้ใช้สามารถบันทึก หรือก็อปปีไปลงทะเบียนผ่านเว็บ เพื่อขอ รหัสกุญแจ (หรือ Key) ได้ต่อไป