การพิมพ์รายการพบแพทย์ (Print visits list)

การพิมพ์รายการพบแพทย์ (Print visits list)

CL-SoftCover001_01-320px

ในขณะอยู่ที่หน้าจอ [รายการพบแทพย์] หรือ [Visits List] ผู้ใช้สามารถเลือกพิมพ์รายการพบแพทย์ได้จากเมนู [รายงาน] หรือ [Report] ที่อยู่ด้านบนของหน้าจอดังรูปข้างล่าง

ClinicLite: Visits List >> Report menu

ClinicLite: Visits List >> Report menu

ขั้นตอนการพิมพ์รายการพบแพทย์

1. เลือกกรองข้อมูลที่ต้องการจะพิมพ์

เช่น วันที่, เดือน, เพศ และพร้อมกันนั้นก็จัดคอลัมน์ที่แสดง หรือไม่แสดง ให้เรียบร้อยตามต้องการ เพราะคำสั่ง [พิมพ์ทันที] หรือ [Print Now] จะพิมพ์ข้อมูลตามที่กรองและแสดงบนหน้าจอ

2. เลือกเมนู [พิมพ์ทันที] หรือ [Print Now]

ClinicLite: Visits List >> Print Now

ClinicLite: Visits List >> Print Now

จะปรากฎหน้าจอ [Print Preview] ผู้ใช้สามารถเลือกเครื่องพิมพ์ และเปลี่ยนแปลงหน้ากระดาษ แนวนอน, แนวตั้งได้ตามต้องการ

3. คลิกที่เมนู Print

โปรแกรมจะพิมพ์รายงานออกทางเครื่องพิมพ์ต่อไป